Privacy Policy

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens die wij in het kader van de door haar georganiseerde acties verwerken. In dit Privacystatement wordt aangegeven hoe dat gebeurt.

Dit Privacystatement maakt onderdeel uit van de actievoorwaarden voor de door ons georganiseerde actie. Door je te registreren voor en deel te nemen aan de actie geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacystatement te verwerken. Wij adviseren je om het Privacystatement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wuzz B.V. gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 314 – 1012 RV te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 32121709 (hierna: “Wuzzon”) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Avg’).

Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de verplichtingen uit deze Avg.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT WUZZON

2.1 Bij registratie voor en deelname aan de actie verwerken wij de door jou ingevulde persoonsgegevens:

2.2 Op onze website verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot het zoek-, surf- en klikgedrag van onze bezoekers. Hiervoor registreren wij ook het IP-adres. En maken wij gebruik van cookies. Zie voor de volledigheid ook ons cookiestatement.

3. VOOR WELK DOELEN EN GRONDSLAGEN VERWERKT WUZZON DE GEGEVENS

3.1 Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst
Contact indien je een prijs hebt gewonnen We kunnen je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om contact met je op te nemen indien je een prijs hebt gewonnen. De naam van de prijswinnaar kunnen we in dit kader bekend maken op onze website.

Algemeen contact
We kunnen je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten.

3.2 Verwerking me jouw toestemming
E-mail nieuwsbrieven
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we je naam en e-mail adres voor het versturen van onze wekelijkse e-mail nieuwsbrief.

Verstrekking aan adverteerders
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, verstrekken we je naam en e-mail adres aan de bekendgemaakt adverteerder, zodat deze adverteerder voor het overeengekomen doel contact met je kan opnemen.

Je kan je toestemming voor de mailing (onder a) en de verstrekking van je gegevens aan de adverteerder (onder b) altijd intrekken door een mail te sturen naar contact@wuzzon.com of (in geval van de mailings) door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mails.
3.3 Verwerking in het kader van ons gerechtvaardigd belang a. Marketingdoeleinden
We kunnen je naam, adres, telefoonnummer gebruiken voor overige marketing doeleinden, waaronder ook het verrijken van de gegevens in ons bestand. Indien we gebruik maken van Telemarketing (bel acties) dan zullen we je persoonsgegevens alleen gebruiken indien je niet staat ingeschreven in het bel-me-niet-register.

Je hebt te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing.

b. Verstrekking aan adverteerders voor hun marketing
We kunnen je naam, adres, telefoonnummer doorgeven aan de bij de actie aangesloten en op de website bekend gemaakte adverteerders. Zij kunnen je gegevens gebruiken voor hun eigen marketing doeleinden, waaronder ook telemarketing. Dat laatste uitsluitend indien je niet staat ingeschreven in het bel-me-niet-register. Deze adverteerders zijn verplicht om het bel-me-niet register te raadplegen en ook anderszins te handelen in lijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder de Avg en de Telecommunicatiewet.

Je hebt te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing.

c. anoniem (online) onderzoek
De in artikel 2.2 genoemde automatisch gegenereerde gegevens worden gebruikt voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek, om analyses te doen op het algemene gebruik van onze website en dienstverlening. Ons doel is om met deze informatie onze dienstverlening en website te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot jou te herleiden.

4. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

4.1 Adverteerders
Zoals hiervoor in hoofdstuk 3 uiteengezet kunnen we je persoonsgegevens in sommige gevallen verstrekken aan adverteerders. Indien deze adverteerders je gegevens gebruiken voor het per e-mail versturen van aanbiedingen/reclame over hun eigen producten of diensten of voor hun e-mail nieuwsbrief, zullen we deze persoonsgegevens niet verstrekken zonder je uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan altijd per mail (contact@wuzzon.com) ingetrokken worden.

4.2 Verwerkers
Voor het organiseren en promoten van de acties en het verwerken van je persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld partners die de acties promoten of onze hosting leverancier. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacystatement na te leven. Via onze klantenservice contact@wuzzon.com kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

In aanvulling op voorgaande verstrekken wij verder geen persoonsgegeven aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn.

5. BEWAARTERMIJNEN

Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de in hoofdstuk 3 omschreven doelen waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie, worden verwerkt gedurende de duur van de actie en de publicatie daarvan.

Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief dan verwerken we de bijbehorende persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

7. WAT ZIJN JE RECHTEN?

Via onze klantenservice contact@wuzzon.com kan je vragen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. Soms kunnen helaas je verzoek niet inwilligen. Indien dat zo is zullen we dat altijd uitleggen. Indien je je persoonsgegevens van ons wilt ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerd algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan jou of een door jou aangewezen andere partij overdragen.

Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice contact@wuzzon.com. Naar aanleiding van je bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via contact@wuzzon.com Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter

8. WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks naar websites van derden (bijvoorbeeld de sponsors) bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseren u het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

9. WIJZIGINGEN

Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website of via de mail aan je bekendgemaakt. Wij adviseren je dit PrivacyStatement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

10. OVERGANG VAN OVERNEMING

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Wuzzon kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als onderdeel van deze overdracht zullen ook alle (persoons)gegevens van de deelnemers worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via onze website of mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht kan je altijd een verzoek doen om je persoonsgegevens te vernietigen. Dat verzoek zullen wij dan in overeenstemming met artikel 7 in behandeling nemen.

Amsterdam, mei 2020

©2023