wuzzon logo

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTEERDERS

Deze algemene voorwaarden zijn van Wuzz BV gevestigd te (1823BR) Amsterdam aan de Herengracht 420, 1017 BZ ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 32121709, hierna verder te noemen: ‘Wuzzon’).

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

 1. Actie: de door de consument te verrichten actie, bijvoorbeeld bestaande uit het (i) installeren van een app, (ii) het achterlaten van persoonsgegevens voor de ontvangst van informatie, (iii) het aanvragen van een product, of een andere tussen Adverteerder en Wuzzon overeengekomen actie.
 2. Adverteerder: de rechtspersoon of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Wuzzon een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Adverteerders Content: de in het kader van de Campagne te gebruiken teksten, beeldmaterialen, logo’s, apps, marketingmaterialen, e-mail- of belbestanden en andere materialen afkomstig van Adverteerder;
 4. Advertentie: een banner, button game of ander (beeld)materiaal bedoeld ter promotie van Adverteerder en/of diens producten (waaronder ook apps of games) of diensten, waarmee potentiële Leads worden gestimuleerd om een Actie uit te voeren;
 5. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Adverteerders, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
 6. Campagne: alle werkzaamheden, handelingen en activiteiten van Wuzzon welke onderwerp zijn van de Overeenkomst;
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow;
 8. Lead gegevens: gegevens van natuurlijke personen die via de Advertentie de overeengekomen Actie hebben uitgevoerd;
 9. Media: de voor de uitvoering van de Campagne overeengekomen media (waaronder begrepen social media (bijvoorbeeld Facebook en Instagram) websites, games, apps, nieuwsbrieven, e-mail bestanden of zoekmachines) waarin de Advertentie wordt opgenomen;
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en Wuzzon op grond waarvan Wuzzon de Campagne voor Adverteerder verzorgt;
 11. Rapportage: rapportage waarin de resultaten van de Campagne zijn opgenomen, zoals campagne- of salesrapportage;

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de uitvoering van een Campagne door Wuzzon voor Adverteerder.
 2. Wuzzon wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Adverteerder van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wuzzon en de Adverteerder zijn overeengekomen.
 4. Wuzzon is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van Wuzzon of op een andere wijze aan Adverteerder bekend worden gemaakt. Indien Adverteerder de wijziging niet wil aanvaarden kan Adverteerder de Overeenkomst schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Wuzzon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door Wuzzon aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Adverteerder door Wuzzon wordt aanvaard of, indien dit eerder gebeurd, vanaf het moment dat Wuzzon de Campagne uitvoert. Alle door Adverteerder geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. Wuzzon is gerechtigd om opdrachten te weigeren, zonder schadeplichtig te zijn jegens Adverteerder. Weigering kan bijvoorbeeld plaatsvinden als de inhoud van de Advertentie of Adverteerders Content inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 4 Uitvoering Campagne

4.1 Wuzzon zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Zij zal zich naar beste vermogen inspannen de Campagne uit te voeren conform de overeengekomen specificaties en termijnen. Overeengekomen termijnen gelden steeds als richtlijn en zijn nimmer fataal.

4.2 Wuzzon geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert Wuzzon niet dat:

4.3 Wuzzon mag de Campagne (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen daarvan. Wuzzon mag de Campagne ook verbeteren en steeds aanpassen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt. In deze gevallen heeft Adverteerder geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4.4 Wuzzon mag voor de uitvoering van de Campagne gebruikmaken van diensten (waaronder ook Media) van derden.

4.5 Indien naar het oordeel van Wuzzon de uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Adverteerder, of eventuele derden in opdracht van Adverteerder, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Adverteerder onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), mag Wuzzon alle extra besteedde tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Adverteerder in rekening brengen en is Adverteerder verplicht deze te vergoeden. Extra werkzaamheden worden berekend aan de hand van het standaard (uur)tarief van Wuzzon a 135 eur, excl BTW.

Artikel 5 Medewerking van de Adverteerder

5.1 Adverteerder zal steeds alle benodigde medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Adverteerder zal onder meer tijdig alle voor de uitvoering van de Campagne benodigde gegevens en informatie verstrekken, waaronder begrepen de Adverteerders Content.

5.2 Adverteerder staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en dat gebruik daarvan door Wuzzon niet onrechtmatig is.

5.3 Adverteerder is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Wuzzon hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.4 Indien Wuzzon nadere richtlijnen of voorwaarden stelt aan uitvoering van de Campagne en het gebruik daarvan, zal Adverteerder deze steeds volledig naleven en/of opvolgen.

5.5 Indien Adverteerder in het kader van de Campagne gebruik maakt van inloggegevens of een ander beveiligingsmiddel, dient Adverteerder hiermee zorgvuldig om te gaan. In het geval misbruik of diefstal wordt vermoed, dient Adverteerder Wuzzon direct op de hoogte te stellen, zodat Wuzzon de toegang tot haar dienstverlening en systemen kan blokkeren andere passende maatregelen kan nemen. Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten en schade verband houdend met het ongeautoriseerd gebruik van de Campagne via zijn inloggegevens of ander beveiligingsmiddel.

5.6 Gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van een jaar na afloop van de Overeenkomst is Adverteerder niet gerechtigd om werknemers of partners (waaronder consultants, publishers en adviseurs) die, gedurende de Overeenkomst, werkzaamheden verrichten voor Wuzzon in dienst te nemen dan wel op andere wijze aan zich te binden (bijvoorbeeld als externe consultant of adviseur).

Artikel 6 Advertenties

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is Adverteerder zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie en de daarvoor gebruikte Adverteerders Content. Adverteerder dient steeds zelf controleren of de inhoud van de Advertentie (en de gevolgen daarvan) in lijn is met het doel van de Overeenkomst.

6.2 De Advertentie dient steeds te voldoen aan de door Wuzzon bekendgemaakte specificaties en eisen. Deze specificaties en eisen kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst wijzigen. Wuzzon zal Adverteerder van een dergelijke wijziging tijdig op de hoogte stellen.

6.3 Wuzzon behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie en/of de Adverteerders Content, zonder voorafgaande mededeling, te weigeren, te verwijderen, niet verder via de Campagne te verspreiden of aan te passen, zonder dat Adverteerder recht heeft op enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wuzzon zal Adverteerder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Voorgaande kan bijvoorbeeld gebeuren indien Wuzzon het vermoeden heeft dat de inhoud van de Advertentie onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden

6.4 Uitsluitend indien schriftelijk expliciet overeengekomen wordt de Advertentie samengesteld door Wuzzon. In het kader van de oplevering van deze Advertentie kan Wuzzon Adverteerder verzoeken de Advertentie te controleren. Indien Wuzzon een dergelijk verzoek doet, dient Adverteerder binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van dit verzoek eventuele wijzigingen schriftelijk of per email door te geven aan Wuzzon. De wijzigingen kunnen alleen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie. Eventuele andere wijzigingen worden door Wuzzon bij Adverteerder in rekening tegen het standaard uurtarief.

De Advertentie wordt geacht te zijn geaccepteerd door Adverteerder indien:

Artikel 7 Gebruik van Media

7.1 Wuzzon zal zich inspannen om de Advertentie op te nemen in de overeengekomen Media. Wuzzon is echter te allen tijde gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand overleg het gebruik van bepaalde (overeengekomen) Media te staken of te weigeren, zonder schadeplichtig te zijn jegens Adverteerder. Weigering kan bijvoorbeeld plaatsvinden indien Wuzzon het vermoeden heeft dat het gebruik van de Media onrechtmatig is. Wuzzon zal Adverteerder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.2 Indien schriftelijk overeengekomen maakt Wuzzon voor de verspreiding van de Advertentie gebruik van e-mail bestanden van de Adverteerder, van haarzelf of van de bij haar aangesloten (Media van) publishers en/of affiliatepartners.

7.3 De verspreiding van de Advertentie via de e-mailbestanden vindt plaats voor eigen rekening en risico van Adverteerder. Adverteerder is er mee bekend en akkoord dat Wuzzon niet verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor de verspreiding van de Advertentie op deze wijze, noch voor de eventuele aanspraken, klachten, claims en andere gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

7.4 Adverteerder garandeert dat het gebruik van haar e-mail bestand voor de verspreiding van de Advertentie in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien Adverteerder van een ontvanger van de Advertentie het verzoek krijgt om deze uit te schrijven voor Advertenties van de Adverteerder, zal Adverteerder dat verzoek direct schriftelijk of per e-mail aan Wuzzon doorgeven. Wuzzon zal haar uiterste best doen het verzoek van de betreffende ontvanger te verwerken in haar e-mail bestand (en in de eventuele bestanden van andere Media indien van toepassing).

7.5 In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend indien overeengekomen verstrekt Wuzzon een overzicht van de in de Campagne ingezette Media. Adverteerder zal deze informatie te allen tijde geheimhouden en uitsluitend gebruiken in het kader van de overeengekomen Campagne. Gedurende de duur van de Campagne alsmede gedurende een periode van een jaar na afloop van de Campagne, verleent Adverteerder Wuzzon exclusiviteit met betrekking tot de Media, inhoudende dat Adverteerder niet direct of indirect (bijvoorbeeld via een ander mediabedrijf, partner of concurrent van Wuzzon) met de Media een overeenkomst zal aangaan voor de promotie van Adverteerder en/of haar producten en diensten.

Artikel 8 Lead gegevens en Acties

8.1 Uitsluitend indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen verstrekt Wuzzon in het kader van de Campagne aan Adverteerder een bestand met Lead gegevens. Met betrekking tot deze Lead gegevens verstrekt Wuzzon geen enkele garantie en zij staat er ook niet voor in dat deze Lead gegevens juist, correct, volledig, actueel of rechtmatig zijn.

8.2 Adverteerder dient de resultaten van de Acties (waaronder het ontvangen bestand met Lead gegevens) van een betreffende maand, uiterlijk voor de 9de van de daarop volgende maand te controleren. In geval van afkeur, dient Adverteerder uiterlijk voor de 9de een mail te sturen naar stats@wuzzon.com met hierin de bruto ontvangen leads, het afkeur aantal en de netto aantallen ter facturatie. Afkeurrapporten en de reden van de afkeur per lead dient op de FTP server van Wuzzon te worden geplaatst. Resultaten van de Actie die niet binnen de in dit artikel genoemde termijn zijn afgekeurd of niet via de door Wuzzon aangewezen tools zijn doorgegeven, worden geacht te zijn geaccepteerd door Adverteerder en worden gefactureerd.

8.3 Afkeuring kan alleen plaatsvinden indien:

8.4 Indien Wuzzon als resultaat van de Actie, Lead gegevens verstrekt, is Adverteerder uitsluitend gerechtigd om de Lead gegevens te gebruiken voor het in de Overeenkomst schriftelijk overeengekomen doel en zich zal houden aan alle overeengekomen voorwaarden, beperkingen en bevoegdheden uit de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden). Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan voorwaarden en beperkingen met betrekking tot het overeengekomen doel, frequentie, medium (email, telefonie, post of anderszins) en duur. Het is Adverteerder uitdrukkelijk verboden om de Lead gegeven buiten de overeengekomen voorwaarden en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor andere doelen te gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.5 Adverteerder garandeert dat zij de Lead gegevens niet zodanig zal aanwenden dat daarmee in strijd wordt gehandeld met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder mede begrepen de Algemene Verordening Gegegevensbescherming ‘AVG’ en wet- en regelgeving op het gebied van e-mail marketing en telemarketing) noch dat, op andere wijze, de goede naam van Wuzzon wordt geschaad.

8.6 Indien personen uit het bestand met Lead gegevens bij Adverteerder het verzoek doen om hun (persoons)gegevens te blokkeren, in te zien of te verwijderen, zal Adverteerder het verzoek steeds terstond inwilligen en Wuzzon van het verzoek op de hoogte stellen. Adverteerder zal steeds voorafgaand aan de melding bij Wuzzon zijn uiterste best doen om de identiteit van de verzoeker vast te stellen. Adverteerder staat er bovendien voor in dat zij de door Wuzzon aangeduide Lead gegevens (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, data van personen die bij Wuzzon een klacht hebben ingediend) direct uit de door haar gebruikte bestand met Lead gegevens zal verwijderen en elk verder gebruik daarvan zal staken en gestaakt zal houden.

8.7 Wuzzon is gerechtigd (doch niet verplicht) om aan de Lead gegevens testadressen toe te voegen waarmee mogelijk onbevoegd gebruik kan worden opgespoord. Indien het gebruik van deze testadressen uitwijst dat Adverteerder zich niet houdt aan de Overeenkomst (waaronder deze Algemene Voorwaarden), is daarmee het volledige bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

8.8 If the Advertiser acts in violation of articles 5.6, 7.4, 7.5, 8.4 till 8.6, 9.11 and 14, he will automatically incur, by operation of law, a contractual penalty to Wuzzon that is not subject to moderation or set-off, amounting to € 15,000,– (fifteen thousand euros) per violation and for each day or part thereof that the non-compliance continues, without prejudice to Wuzzon’s right to compensation for the damage suffered and to be suffered by it and without prejudice to any other right it may have.

8.9 Indien Wuzzon het vermoeden heeft dat het gebruik van de Lead gegevens door Adverteerder in strijd is met artikel 8.4 t/m 8.6 of 9.11 is zij gerechtigd om het in artikel 8.4 genoemde gebruiksrecht in te trekken, zonder schadeplichtig te zijn jegens Adverteerder. Adverteerder zal binnen twee werkdagen na het bericht van Wuzzon dat het gebruiksrecht wordt ingetrokken, de (betreffende) Lead gegevens vernietigen en het gebruik daarvan staken

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens

9.1 Indien Wuzzon in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld in het kader van het genereren van Lead gegevens of het gebruik van het van Adverteerder ontvangen bestand met e-mailadressen) treedt Wuzzon op als verwerker en Adverteerder als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Adverteerder staat er voor in dat zij gerechtigd is om de in het kader van de Campagne gebruikte persoonsgegevens door Wuzzon te (laten) verwerken (en dus gebruiken) in de Campagne en dat deze verwerking niet onrechtmatig is.

9.2 Wuzzon verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Overige verwerkingen zullen alleen worden uitgevoerd na ontvangst van een schriftelijke opdracht van Adverteerder of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Wuzzon zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de uitvoering van diens verplichtingen onder de Overeenkomst.

9.3 Wuzzon zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

9.4 Op schriftelijk verzoek van Adverteerder zal Wuzzon Adverteerder voorzien van informatie over de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen en zal zij Adverteerder, of een door Adverteerder ingeschakelde geaccrediteerde auditor, binnen een redelijke termijn toegang verlenen tot haar systemen zodat gecontroleerd kan worden of Wuzzon in overeenstemming handelt met de beveiligingsverplichting neergelegd in artikel 9.3. Dergelijk onderzoek zal steeds plaatsvinden tijdens normale kantooruren. De kosten voor het onderzoek komen en voor rekening van Adverteerder.

9.5 Wuzzon zal haar uiterste best doen om redelijke medewerking te verlenen bij de uitvoering van de controles zoals bedoeld in artikel 9.4. Zij zal bovendien alle redelijke medewerking verlenen aan Adverteerder bij de uitoefening van dienst plicht om verzoeken van betrokkenen, inzake de uitoefening van de in de AVG neergelegde rechten, te beantwoorden.

9.6 Na schriftelijke toestemming van Adverteerder, is Wuzzon gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens een of meerdere subverwerkers in te schakelen. Wuzzon zal met deze subverwerkers een overeenkomst sluiten waarin alle relevante verplichtingen uit deze Overeenkomst en de Avg zijn zullen worden overgenomen. Adverteerder geeft in ieder geval toestemming om de Overeenkomst overeengekomen Media als sub-verwerker in te schakelen.

9.7 Wuzzon zal Adverteerder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval ten minste binnen 24 uur nadat een inbreuk of serieuze poging daartoe is ontdekt, in kennis stellen van inbreuken op de beveiligingsmaatregelen die Wuzzon, of een door haar ingeschakelde subverwerker, heeft getroffen indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze inbreuk leidt tot een aanmerkelijk risico op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens waaraan nadelige gevolgen voor deze persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zijn verbonden.

9.8 De kennisgeving bedoeld in artikel 9.7 bevat relevante informatie omtrent (i) de aard van de inbreuk, (ii) de geconstateerde en vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens en (iii) de maatregelen die getroffen zullen worden om de inbreuk te beëindigen of te voorkomen en om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

9.9 Wuzzon zal geheimhouding betrachten ter zake van alle persoonsgegevens die zij in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Adverteerder verwerkt. Zij zal de persoonsgegevens niet aan derden (anders dan subverwerkers) ter beschikking stellen, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak.

9.10 Wuzzon zal, tenzij zij hiervoor voorafgaande toestemming heeft verkregen van Adverteerder, geen persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door haarzelf of door sub-verwerkers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zonder een passend beschermingsniveau.

9.11 Adverteerder garandeert dat met zijn gebruik van de persoonsgegevens niet:

(i) de privacybelangen van de personen van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn worden geschaad;

(ii) in strijd wordt gehandeld met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder mede doch niet uitsluitend AVG, de relevante wet- en regelgeving op het gebied van e-mail marketing, telemarketing, bel-me-niet register en gebruik van cookies;

(iii) de goede naam van Wuzzon wordt geschaad.

Artikel 10. Retargeting en cookies

10.1 Indien overeengekomen wordt in het kader van de Campagne gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën, waaronder conversie, analyse of retargeting/tracking technologieën/ cookies. Met deze technologie kunnen internetters worden gevolgd over verschillende websites en/of kan de conversie van de Advertentie worden gemeten.

10.2 Adverteerder is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze cookies en technologieën onder de cookiebepaling neergelegd in artikel 11.7A van de Telecommunicatiewet (‘Tw’) en de Europese e-Privacyverordening valt. Adverteerder staat er voor in dat het gebruik van de deze technologieën in lijn is met de Tw en de e-Privacyverordening en dat zij op een juiste wijze toestemming verkrijgt van de bezoeker van haar website.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle documentatie, programmatuur, rapportages, Advertenties en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Campagne, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Wuzzon of haar licentiegevers. Gedurende de Overeenkomst verleent Wuzzon aan Adverteerder een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bedoelde materialen alsmede de resultaten van de Campagne binnen haar eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

11.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Adverteerders Content die in het kader van de Overeenkomst aan Wuzzon ter beschikking wordt gesteld, blijven eigendom van Adverteerder of diens licentiegevers. Adverteerder verleent Wuzzon een onbeperkt en onvoorwaardelijk recht om de Adverteerders Content op te nemen in de Advertenties en de overeengekomen media en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

11.3 Adverteerder staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat zij gerechtigd is deze materialen aan Wuzzon ter beschikking te stellen.

11.4 Adverteerder mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 12 Vergoedingen

12.1 Alle vergoedingen zijn exclusief BTW en vermeld in Euro’s.

12.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik of de omvang van de (resultaten van de) Actie (zoals aantal views, clicks, installs, calls of Lead gegevens).

12.3 Wuzzon is gerechtigd om de prijzen en vergoedingen eenmaal per jaar te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.

12.4 In aanvulling op voorgaande kunnen Wuzzon en de Adverteerder de prijzen, modellen en vergoedingen tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld indien er landen worden toegevoegd of de inhoud van de dienstverlening veranderd. De wijzigingen kunnen per mail overeengekomen worden.

12.5 Voor de berekening van de hoogte van de vergoeding is de administratie van Wuzzon leidend.

12.6 In afwijking op artikel 12.5 geldt dat als de door Wuzzon in rekening te brengen vergoeding afhankelijk is van gegevens uit de administratie van Adverteerder, Adverteerder deze gegevens steeds binnen 9 dagen na het verstrijken van de maand aan Wuzzon dient te verstrekken. Bij twijfel over de juistheid van deze gegevens is Wuzzon gerechtigd om een klacht in te dienen bij Adverteerder en inzage te krijgen in de relevante boeken en gegevens van Adverteerder. Adverteerder zal binnen 2 werkdagen na de ontvangst van een verzoek daartoe van Wuzzon, Wuzzon toegang verlenen tot deze boeken en gegevens. Wuzzon is gerechtigd om hiervan kopieën voor haar eigen administratie te maken.

Artikel 13 Betaling

13.1 Wuzzon is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verlangen

13.2 Voor de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens uit de administratie van Wuzzon leidend.

13.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

13.4 Indien de Adverteerder enige factuur van Wuzzon niet binnen de betalingstermijn voldoet, is zij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Adverteerder is vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand genomen.

13.5 Indien de Adverteerder na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Wuzzon de vordering ter incasso uit handen geven. De Adverteerder is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

13.6 Een eventueel beroep van Adverteerder op opschorting, verrekening of aftrek is uitgesloten.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen volledig geheimhouden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen de aan de Dienst ten grondslag liggende werkwijze, methoden en technieken, de door Wuzzon aan Adverteerder verstrekte adviezen en de klantgegevens van Adverteerder. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

14.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15 Aansprakelijkheid Wuzzon

15.1 Wuzzon is niet aansprakelijk voor schade geleden door Adverteerder, tenzij deze schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Wuzzon, in welk geval Wuzzon uitsluitend aansprakelijkheid is voor de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 5.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

15.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Adverteerder redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Wuzzon te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Wuzzon wel aan de Overeenkomst beantwoordt, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

15.3 Iedere aansprakelijkheid van Wuzzon voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

15.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van Wuzzon of haar personeel.

15.5 Adverteerder vrijwaart Wuzzon volledig tegen alle schade, boetes en kosten (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het handelen van Adverteerder, of door haar ingeschakelde derden, in strijd met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de relevante wet- en regelgeving.

15.6 Indien en voor zover een toezichthoudende of rechterlijke instanties overgaat tot het treffen van sancties (waaronder begrepen boetes, stilleggen van de Campagne of het bedrijf van Wuzzon of het opleggen van dwangsommen) jegens Wuzzon welke betrekking hebben op Adverteerders handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de relevante wet- en regelgeving, vrijwaart Adverteerder Wuzzon volledig tegen alle schade, boetes en kosten (van welke aard dan ook) die hieruit voortvloeien.

15.7 Artikel 15.5 en 15.6 laten alle overige aan Wuzzon toekomend rechten, waaronder het recht om de Overeenkomst te ontbinden, onverlet.

Artikel 16 Duur van de overeenkomst

16.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van drie maanden, tenzij de Overeenkomst door één of beide partijen uiterlijk een (1) maand voor aanvang van de vervolgtermijn schriftelijk wordt opgezegd.

16.2 Wuzzon mag de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien Adverteerder te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien Wuzzon gegronde vrees heeft dat Adverteerder niet kan voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen, onverminderd enig ander aan Wuzzon toekomend recht. Zodra Adverteerder alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Wuzzon de opschorting opheffen.

16.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:

16.4 Opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Adverteerder niet van zijn betalingsverplichting ter zake van alle reeds door Wuzzon uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten, deze zullen alsnog door Wuzzon gefactureerd worden en direct opeisbaar zijn. Bedragen die Wuzzon voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

16.5 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van kracht.

16.6 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Adverteerder het gebruik van de Campagne en vernietigt of retourneert zij alle door Wuzzon in het kader van de Campagne ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Wuzzon is gerechtigd de nietige of anderszins onafdwingbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling die wel afdwingbaar en niet nietig is.

17.2 Wuzzon is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

17.3 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Wuzzon en Adverteerder, wordt Adverteerder geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

17.4 Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vraag een adviesgesprek aan

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy en Terms of Service apply.
love

Verstuurd!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op. Samen ontdekken we het potentieel van jouw app.